Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc học

06/10/2016

1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

Tạp chí Dân tộc học là cơ quan ngôn luận của Viện Dân tộc học; là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến Dân tộc học/Nhân học.

Tạp chí Dân tộc học được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí, Luật báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Viện Hàn lâm về mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Tạp chí Dân tộc học. Giúp việc Tổng biên tập có Phó Tổng biên tập.

Tạp chí Dân tộc học có Phòng Biên tập - Trị sự

 

2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Biên tập - Trị sự

2.1. Chức năng

- Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tạp chí Dân tộc học về các hoạt động của Tạp chí; tổ chức và thực hiện công tác biên tập và trị sự của Tòa soạn.

- Tham gia nghiên cứu, đào tạo và tư vấn khoa học về Dân tộc học/Nhânhọc; thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện Dân tộc học giao.

 

2.2. Nhiệm vụ

- Tổ chức xuất bản và phát hành 6 số tạp chí tiếng Việt trong một năm.

- Tham gia biên tập các bài viết để đăng trên Tạp chí.

- Trao đổi tạp chí với các đối tác của Tòa soạn và chuyển cho Thư viện ấn phẩm được trao đổi để sử dụng chung.

- Củng cố, xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí để huy động và phát triển nguồn bài phong phú, đa dạng, đạt chất lượng cao.

- Tổ chức Hội nghị cộng tác viên, các cuộc họp của Hội đồng biên tập và Ban biên tập.

- Thực hiện chi tiêu tài chính được cấp cho Tạp chí theo qui định và định mức được phê duyệt.

- Quản lý và sử dụng con dấu của Tạp chí theo qui định.

- Tham gia tư vấn khoa học cho các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các Bộ, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Viện Dân tộc học.

- Hợp tác quốc tế trong xuất bản, nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về Dân tộc học/Nhân học.

- Quản lý lao động, tài sản, tư liệu của Phòng và Tòa soạn theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Dân tộc học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc học và của Ban Lãnh đạo Viện.

 

2.3. Quản lý nghiệp vụ tạp chí:

a) Tham mưu, giúp Tổng biên tập xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về định hướng phát triển và tổ chức hoạt động của Tạp chí;

b) Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học báo chí góp phần bổ sung, hoàn thiện và chất lượng hoạt động của Tạp chí;

c) Lập kế hoạch xuất bản, đề xuất nội dung, hình thức các kỳ tạp chí; định hướng nội dung các kỳ tiếp theo;

d) Giúp Tổng biên tập tổ chức và theo dõi quá trình phản biện; trả lời tác giả về việc sử dụng hay không sử dụng bài viết, cũng như các yêu cầu khác sau khi nhận kết quả thẩm định của Ban biên tập;

đ) Thực hiện chức năng liên lạc giữa tác giả và tòa soạn; sắp xếp nội dung và yêu cầu của từng trang theo mục lục tạp chí đã lập. Xử lý những trường hợp đột xuất về nội dung và kỹ thuật;

e) Trình Tổng biên tập duyệt bản trong mỗi số tạp chí.

 

2.4. Tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ hành chính, đảm bảo:

a) Tiếp nhận, xử lý và bảo quản bản thảo, hình ảnh từ tác giả;

b) Tổ chức thực hiện công tác in ấn, xuất bản, tham gia trình bày ma-két (maquette), đánh máy bản thảo.

c) Tổ chức thực hiện phát hành, lưu chiểu.

d) Xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tổ chức và hoạt động của tạp chí theo quy định;

đ) Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện làm việc được nhà nước cấp cho Tạp chí và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng biên tập giao.

e) Phối hợp với kế toán của đơn vị trong việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động của tạp chí theo chế độ tài chính và các quy định phát luật hiện hành.

 

2.5. Phân công nhiệm vụ

2.5.1. TS. Trần Hồng Hạnh - Phó Tổng biên tập: Thay mặt Tổng biên tập trực tiếp điều hành các công việc của Tòa soạn và Phòng Biên tập - Trị sự.

2.5.2. Ths. Phạm Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng

-   Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được Viện và Tạp chí giao.

-   Tham gia biên tập nội dung tạp chí; chịu trách nhiệm về công tác kỹ thuật của Tạp chí (biên tập kỹ thuật, mi trang, chế bản).

-   Chịu trách nhiệm nguồn ảnh bìa và chuyên mục “Tin hoạt động khoa học” của Tạp chí.

-   Phụ trách phát hành, lưu, biếu, trao đổi tạp chí và chuyển cho Thư viện quản lý.

-   Tham gia thực hiện một số công việc trị sự của tạp chí (tổ chức họp Hội đồng biên tập, Ban biên tập, Hội nghị cộng tác viên,…).

-  Nhận bài của các cộng tác viên và phản hồi thông tin đã nhận được bài qua địa chỉ thư điện tử của tạp chí; phúc đáp tình trạng bài và các yêu cầu khác cho tác giả sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Tạp chí.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Tạp chí, của phòng và của Viện.

2.5.3. TS. Nguyễn Thị Tám

- Tham gia biên tập nội dung và biên tập kỹ thuật các bài đăng trên Tạp chí.

-   Chịu trách nhiệm các chuyên mục “Chính sách dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc”, “Điểm sách”, “Thông tin sách dân tộc học”.

-   Tham gia thực hiện một số công việc trị sự của Tạp chí (thanh quyết toán, chi trả nhuận bút; tổ chức họp Hội đồng biên tập, Ban biên tập, hội nghị cộng tác viên…).

-   Tham gia dịch tóm tắt từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Tạp chí, của Phòng và của Viện.

 

2.6. Liên hệ

  • Địa chỉ: Tạp chí Dân tộc học, Phòng 1001, tầng 10 số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
  • E-mailtapchidantochoc@gmail.com
  • Điện thoại: 84-4-62730420


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung đang được cập nhật