Toà soạn Tạp chí Dân tộc học

06/10/2021

1. Tạp chí Dân tộc học là cơ quan ngôn luận của Viện Dân tộc học; là diễn đàn khoa học của ngành Dân tộc học/Nhân học và của bạn đọc quan tâm đến các vấn đề dân tộc, tộc người ở Việt Nam và trên thế giới.

2. Tạp chí Dân tộc học được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, Quy chế về tổ chức và hoạt động của các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm.

3. Hội đồng biên tập Tạp chí gồm các nhà khoa học, các chuyên gia ở trong nước do Tổng biên tập đề nghị và Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định.

4. Nhiệm vụ

a) Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành 6 số tạp chí tiếng Việt trong một năm và các số tiếng Anh (nếu có).

b) Củng cố, xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí để huy động và phát triển nguồn bài phong phú, đa dạng, đạt chất lượng cao.

c) Tổ chức Hội nghị cộng tác viên, các cuộc họp của Hội đồng biên tập và Ban biên tập.

d) Thực hiện chi tiêu tài chính được cấp cho Tạp chí theo quy định và định mức được phê duyệt.

đ) Quản lý và sử dụng con dấu của Tạp chí theo quy định.

e) Tham gia nghiên cứu, tư vấn khoa học cho các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Viện và các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

g) Hợp tác quốc tế trong xuất bản, nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về Dân tộc học/Nhân học.

h) Quản lý nhân sự, tài sản, tư liệu của Tạp chí theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Dân tộc học.Các tin đã đưa ngày:

Nội dung đang được cập nhật