Column 'ReadCount' does not exist. It may have been deleted by another user. Viện Dân tộc học

Thư mời viết bài Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2016

08/06/2016

                            VIỆN HÀN LÂM                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       VIỆN DÂN TỘC HỌC                                                                                         Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2016

 

   

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI NGHỊ

THÔNG BÁO DÂN TỘC HỌC NĂM 2016

 

 

          Kính gửi: Các Học giả, Nhà khoa học

         

Từ năm 2004 đến nay, Viện Dân tộc học đã tổ chức thành công Hội nghị Thông báo Dân tộc học thường niên, thu hút được sự tham gia nhiệt tình, hiệu quả của các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý trong lĩnh vực dân tộc học và công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương. Tiếp nối kết quả của Hội nghị những năm qua, Hội nghị năm nay có chủ đề: “Một số vấn đề cơ bản, cấp bách của các dân tộc ở Việt Nam hiện nay: Lý luận và thực tiễn”.  

Mục đích của Hội nghị là cập nhật, đánh giá, tổng kết các vấn đề cơ bản, cấp bách của các dân tộc ở nước ta hiện nay để làm cơ sở xây dựng chiến lược và kế hoạch nghiên cứu về Dân tộc học/Nhân học trong những năm tiếp theo, đồng thời cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện thành công chính sách phát triển các tộc người ở nước ta trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Trên cơ sở đó, Hội nghị Thông báo dân tộc học năm 2016 tập trung vào những nội dung chính sau đây: Lý thuyết và lý luận trong nghiên cứu về tộc người;quá trình tộc người và các vấn đề quan hệ tộc người, quan hệ dân tộc; các động thái mới về cơ cấu và phân bố tộc người, dân số, dân cư; các vấn đề tộc người và dân tộc liên/xuyên biên giới; chính sách dân tộc và chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số của nước ta; các tộc người và chính sách dân tộc của các nước trong khu vực và trên thế giới; hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ ở vùng dân tộc thiểu số; phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo; cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội, biến đổi xã hội và quan hệ xã hội; các vấn đề mới trong giáo dục, đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe; biến đổi văn hóa tộc người và xây dựng nền văn hóa quốc gia Việt Nam; các động thái mới của tôn giáo tín ngưỡng và ảnh hưởng đến sự phát triển các tộc người, xã hội; giá trị của tri thức dân gian trong đời sống xã hội hiện tại; các vấn đề môi trường, sinh thái và phát triển bền vững trong quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu;…

          Để Hội nghị được thành công tốt đẹp, Viện Dân tộc học trân trọng kính mời Các học giả, nhà khoa học viết bài tham gia Hội nghị thông báo Dân tộc học năm 2016 về các nội dung nêu trên. 

Báo cáo toàn văn dài không quá 3.000 từ, xin gửi về Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Dân tộc học trước ngày 30 tháng 9 năm 2016. Dự kiến Hội nghị sẽ được tổ chức vào tuần cuối của tháng 10 năm 2016.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua e-mail: qlkh@viendantochoc.org.vn; hoặc điện thoại trực tiếp với PGS.TS. Nguyễn Văn Minh: 0975028399 và CN. Phạm Thị Hà Xuyên: 0985753550.  

          Xin trân trọng cảm ơn!

                                      

                                                                                                                                                                    VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                                                           PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

 


Các tin đã đưa ngày: