Column 'ReadCount' does not exist. It may have been deleted by another user. Viện Dân tộc học

Thư mời viết bài Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2017

09/08/2017

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

VIỆN DÂN TỘC HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2017

 

                                                                 

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ

HỘI NGHỊ THÔNG BÁO DÂN TỘC HỌC NĂM 2017

 

 

          Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý

Từ năm 2004 đến nay, Viện Dân tộc học đã tái tổ chức thành công Hội nghị Thông báo Dân tộc học thường niên, thu hút được sự tham gia, hiệu quả của các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý trong lĩnh vực dân tộc học và công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương. Tiếp nối kết quả của Hội nghị những năm qua, Hội nghị năm nay có chủ đề: “Những vấn đề dân tộc, tộc người cơ bản, cấp bách ở vùng biên giới và liên/xuyên biên giới nước ta hiện nay”.  

Mục đích của Hội nghị là cập nhật, đánh giá, tổng kết các vấn đề dân tộc, tộc người cơ bản, cấp bách ở vùng biên giới và liên/xuyên biên giới nước ta hiện nay để làm cơ sở xây dựng chiến lược và kế hoạch nghiên cứu về các tộc người vùng biên giới và liên/xuyên biên giới trong những năm tiếp theo, đồng thời cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện thành công chính sách phát triển đối với các tộc người trên địa bàn này trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở đó, Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2017 tập trung vào các vấn đề dân tộc, tộc người vùng biên giới và liên/xuyên biên giới nước ta hiện nay, bao gồm những nội dung chính sau đây: Khái niệm và lý thuyết nghiên cứu; quá trình tộc người và các vấn đề quan hệ tộc người, quan hệ dân tộc; chính sách dân tộc và chính sách phát triển kinh tế - xã hội; hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ; phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo; cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội, biến đổi xã hội và quan hệ xã hội; các vấn đề mới trong giáo dục, đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe; biến đổi văn hóa tộc người và xây dựng văn hóa quốc gia Việt Nam; các động thái mới của tôn giáo tín ngưỡng và ảnh hưởng đến sự phát triển các tộc người, xã hội; giá trị của tri thức tộc người trong đời sống xã hội hiện tại; các vấn đề về biến đổi môi trường, sinh thái và thích ứng của các tộc người trong quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu;…

Để Hội nghị được thành công tốt đẹp, Viện Dân tộc học trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý viết bài tham gia Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2017 về các nội dung nêu trên. Toàn văn báo cáo dự kiến sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc gia vào năm 2018. Báo cáo xin gửi về địa chỉ email: qlkh@viendantochoc.org.vn trước ngày 30 tháng 10 năm 2017 để kịp chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11 năm 2017 tại Hà Nội. Để đảm bảo chất lượng và thể thức của bài viết có thể xuất bản, rút kinh nghiệm các năm trước, Viện Dân tộc học xin gửi kèm theo Thể lệ viết bài cho Hội nghị để các nhà khoa học, nhà quản lý tham khảo.

Viện Dân tộc học xin vui mừng thông báo, bản thảo Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc gia năm 2016 với chủ đề: “Những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc, tộc người nước ta hiện nay: Lý luận và thực tiễn” gồm 76/104 bài đã được gửi tới Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Tại Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm nay, Viện Dân tộc học sẽ kính tặng Kỷ yếu này tới các tác giả và đại biểu tham dự Hội nghị (Xin gửi kèm Bìa Mục lục Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc gia năm 2016).

          Mọi chi tiết xin liên hệ qua e-mail: qlkh@viendantochoc.org.vn; hoặc điện thoại trực tiếp với PGS.TS. Nguyễn Văn Minh: 0975028399 và TS. Bùi Thị Bích Lan: 0912794888, email: buibichlan@gmail.com.

          Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                                                       PGS.TS. Nguyễn Văn Minh              

 

Thể lệ gửi bài Hội nghị thông Báo Dân tộc học => Link tải tại đâyCác tin đã đưa ngày: