Column 'ReadCount' does not exist. It may have been deleted by another user. Viện Dân tộc học

Thư mời viết bài Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2018

15/07/2018

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

VIỆN DÂN TỘC HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

                                                                 

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ

HỘI NGHỊ THÔNG BÁO DÂN TỘC HỌC NĂM 2018

 

 

          Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý

Từ năm 2004 đến nay, Viện Dân tộc học đã tái tổ chức thành công Hội nghị Thông báo Dân tộc học thường niên (Hội nghị khoa học cấp Quốc gia), thu hút được sự tham gia hiệu quả của các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý trong lĩnh vực dân tộc học và công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương. Tiếp nối kết quả của Hội nghị những năm qua, Hội nghị năm nay có chủ đề: “Những vấn đề mới về tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay.  

Mục đích của Hội nghị là nhận diện các vấn đề lý luận và thực tiễn mới về tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay, nhằm góp phần cung cấp cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách phát triển các tộc người và xây dựng cộng đồng quốc gia đa dân tộc Việt Nam thống nhất trong bối cảnh mới.

Trên cơ sở đó, Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2018 tập trung vào một số nội dung chính sau đây:

- Những vấn đề lý luận và thực tiễn chung về các khái niệm, quan điểm/lý thuyết, phương pháp, định hướng/vấn đề nghiên cứu về tộc người và chính sách dân tộc trên thế giới, ở Việt Nam trước đây và hiện nay, gồm: tộc người, cộng đồng tộc người, dân tộc, quốc gia, quốc gia - dân tộc, cộng đồng quốc gia - dân tộc; ý thức tộc người, ý thức quốc gia - dân tộc, quan hệ tộc người; văn hóa tộc người, văn hóa quốc gia; lãnh thổ tộc người, biên giới quốc gia, biên giới cứng/quyền lực cứng, biên giới mềm/quyền lực mềm; vai trò của các tộc người trong tiến trình phát triển Việt Nam… và những chính sách liên quan.

- Những vấn đề lý luận và thực tiễn cụ thể về các tộc người và chính sách dân tộc (có thể so sánh với đồng tộc, các tộc người, nhóm xã hội, cộng đồng dân cư khác ở trong nước và nước ngoài) trên các lĩnh vực: chính trị (hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp, công tác dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách vùng biên giới, chính sách với Kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài, quan hệ trong nội bộ tộc người, quan hệ giữa các tộc người, quan hệ giữa các tộc người với quốc gia Việt Nam...); các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về kinh tế, về văn hóa, về xã hội, về tôn giáo tín ngưỡng, về môi trường (gồm cả không gian sinh tồn và quản lý tài nguyên), về giáo dục và đào tạo, về y tế và chăm sóc sức khỏe, về dân số, dân cư, lao động, việc làm và thu nhập... của các tộc người ở trong nước và liên/xuyên biên giới.

Để Hội nghị được thành công tốt đẹp, Viện Dân tộc học trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm viết bài tham gia Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2018 theo các nội dung nêu trên. Toàn văn các báo cáo đạt yêu cầu sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc gia năm 2018. Báo cáo xin gửi về địa chỉ email: viendantochoc@gmail.com hoặc buibichlan@gmail.com trước ngày 15 tháng 10 năm 2018 để kịp chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị dự kiến tổ chức vào tuần đầu tháng 11 năm 2018 tại Hà Nội. Để đảm bảo chất lượng và thể thức của bài viết có thể xuất bản, xin gửi kèm theo Thể lệ viết bài cho Hội nghị.

Cũng như năm trước, bản thảo Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc gia năm 2017 với chủ đề: “Một số vấn đề về dân tộc, tộc người ở vùng biên giới và liên xuyên biên giới nước ta hiện nay” có 64 trên tổng số 114 bài đã được lựa chọn biên tập gửi tới Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Tại Hội nghị năm nay, Kỷ yếu này sẽ chính thức được phát hành (Xin gửi kèm Mục lục Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc gia năm 2017).

          Mọi chi tiết xin liên hệ qua e-mail: viendantochoc@gmail.com hoặc buibichlan@gmail.com hoặc điện thoại trực tiếp với PGS.TS. Nguyễn Văn Minh: 0975028399 và TS. Bùi Thị Bích Lan: 0912794888.

          Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                                                       PGS.TS. Nguyễn Văn Minh              

Thể lệ gửi bài Hội nghị thông Báo Dân tộc học => Link tải tại đây

Muc luc Kỷ yếu Hội nghị thông Báo Dân tộc học 2017 => Link tải tại đâyCác tin đã đưa ngày: