Column 'ReadCount' does not exist. It may have been deleted by another user. Viện Dân tộc học

Thư mời viết bài Hội nghị Thông báo Dân tộc học Quốc gia năm 2019

08/07/2019

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ

HỘI NGHỊ DÂN TỘC HỌC QUỐC GIA NĂM 2019

 

          Kính gửi: Cán nhà khoa học, nhà quản lý

Từ năm 2004 đến nay, Viện Dân tộc học đã tái tổ chức thành công Hội nghị Dân tộc học quốc gia thường niên, thu hút được sự tham gia hiệu quả của các nhà nghiên cứu, giảng viên, quản lý trong lĩnh vực dân tộc học và công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương. Tiếp nối kết quả của Hội nghị những năm qua, Hội nghị năm nay có chủ đề: “Một số vấn đề về tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam hiện nay”.  

Mục đích của Hội nghị là nhận diện các vấn đề lý luận và thực tiễn mới về các tộc người ở nước ta hiện nay, nhằm góp phần xây dựng hệ thống cơ sở khoa học cho việc thực hiện chính sách dân tộc, phát triển bình đẳng các tộc người và tăng cường ý thức quốc gia, phát triển quan hệ của các tộc người với quốc gia - dân tộc, thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam thống nhất.

Trên cơ sở đó, Hội nghị tập trung vào một số nội dung chính sau đây:

1. Những vấn đề lý luận về tộc người, dân tộc, quốc gia và xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam, gồm: các khái niệm, quan điểm, lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp, định hướng/chủ đề nghiên cứu về tộc người, ý thức tộc người, cộng đồng tộc người; dân tộc - quốc gia, cộng đồng quốc gia - dân tộc; quan hệ của các tộc người với quốc gia - dân tộc; văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia; lãnh thổ tộc người và biên giới quốc gia gắn với biên giới cứng/quyền lực cứng, biên giới mềm/quyền lực mềm/sức mạnh mềm; vai trò, vị thế của các tộc người trong phát triển cộng đồng quốc gia đa dân tộc; đồng thuận xã hội và mâu thuẫn dân tộc gắn với chủ nghĩa dân tộc và tư tưởng ly khai tự trị; nhân quyền, chủ quyền và quyền tự quyết của các tộc người với quyền và nghĩa vụ công dân, chủ quyền quốc gia;...

2. Những vấn đề thực tiễn về tộc người và xây dựng cng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay, gồm:

- Chính sách dân tộc ở vùng biên cương của nước ta, chính sách dân tộc ở vùng biên giới của các quốc gia láng giềng và những vấn đề đặt ra trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay

- Ý thức tộc người và ý thức quốc gia, quan hệ của các tộc người với quốc gia và những vấn đề đặt ra trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay

- Vai trò, vị thế của các tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam trong lịch sử và hiện nay

- Biến đổi văn hóa của các tộc người và những vấn đề đặt ra trong xây dựng nền văn hóa quốc gia Việt Nam thống nhất trong đa dạng hiện nay  

- Phát triển nguồn nhân lực gắn với xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ và những vấn đề đặt ra trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay

- Biến đổi của các định chế xã hội tộc người và những vấn đề đặt ra trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay

- Các vấn đề về tệ nạn xã hội và tội phạm; di chuyển cư, phân bố dân số, phân bố tộc người; cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam, quan hệ hôn nhân - gia đình có yếu tố nước ngoài cũng như liên - xuyên biên giới và vấn đề ý thức tộc người, ý thức quốc gia và quốc tịch ở nước ta hiện nay

- Chuyển đổi sinh kế, nhất là tình trạng di cư sang các nước láng giềng tìm việc làm của một bộ phận người dân và những vấn đề đặt ra trong tăng cường ý thức quốc gia và xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay

- Các cộng đồng tôn giáo - dân tộc ở trong nước, liên-xuyên biên giới và những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay

- Quyền quản lý, hưởng dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo đảm không gian sinh tồn của các tộc người ở nước ta và những vấn đề đặt ra trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay

Để Hội nghị được thành công tốt đẹp, Viện Dân tộc học trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý viết bài tham gia Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2019 theo các nội dung nêu trên. Toàn văn các báo cáo đạt yêu cầu sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu Hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2019. Báo cáo xin gửi về địa chỉ email: viendantochoc@gmail.comtrước ngày 20 tháng 10 năm 2019 để kịp chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị dự kiến tổ chức vào tuần đầu tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội. Để đảm bảo chất lượng và thể thức của bài viết có thể xuất bản, xin gửi kèm theo Thể lệ viết bàicho Hội nghị để tham khảo.

Cũng như năm trước, bản thảo Kỷ yếu Hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2018 với chủ đề: “Một số vấn đề về tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay” có 77 trên tổng số 125 bài đã được lựa chọn biên tập gửi tới Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Tại Hội nghị năm nay, Kỷ yếu này sẽ chính thức được phát hành.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua e-mail: viendantochoc@gmail.com; hoặc liên hệ qua điện thoại trực tiếp với PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng: 097.502.8399 và TS. Bùi Bích Lan - Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế: 091.279.4888.

          Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG

 

                                                                                                              PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

 

Xem thư mời tại link sau 👇Các tin đã đưa ngày: