Sinh hoạt khoa học với chủ đề: Quy trình phân tích chính sách: Áp dụng trong đề tài khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế cho một số tộc người ở vùng biên giới Việt Nam - Lào tại tỉnh Quảng Nam hiện nay”

24/07/2023

Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Viện Dân tộc học tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: Quy trình phân tích chính sách: Áp dụng trong đề tài khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế cho một số tộc người ở vùng biên giới Việt Nam - Lào tại tỉnh Quảng Nam hiện nay do TS. Vương Ngọc Thi trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học đã thu hút được đông đảo cán bộ, các nhà nghiên cứu Viện Dân tộc học tham dự.

 

Qua phần trình bày, tác giả đã làm rõ 03 vấn đề chính, gồm: quy trình phân tích chính sách; việc áp dụng cụ thể vào đề tài khoa học cấp Bộ; và khung phân tích chính sách. Qua quá trình nghiên cứu tổng quan tài liệu cũng như nghiên cứu thực địa, tác giả đã lựa chọn quy trình nghiên cứu chính sách 08 bước của Hoàng Xuân Thành để áp dụng cho đề tài cấp Bộ nêu trên, bao gồm: 1. Đánh giá, tổng kết thực hiện chính sách; 2. Xác định vấn đề chính sách ưu tiên; 3. Xác định mục tiêu chính sách; 4. Đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách; 5. So sánh, phân tích các giải pháp chính sách; 6. Dự báo tác động chính sách; 7. Khuyến nghị lựa chọn giải pháp ưu tiên; 8. Theo dõi quá trình thực hiện chính sách.

Bên cạnh đó, tác giả cũng làm rõ thực tiễn chính sách công ở một số quốc gia và Việt Nam. Trong đó khẳng định, việc hoạch định chính sách công các nước kém và đang phát triển chưa phản ánh đúng mục tiêu và những ràng buộc hữu hiệu đối với việc sử dụng nguồn lực công. Vì vậy, các tổ chức quốc tế có tính chuyên môn cao về chính sách công đã hỗ trợ các nước kém và đang phát triển, trong đó có Việt Nam để nâng cao năng lực hoạch định, quản lý, thực thi, đánh giá chính sách công của nước mình, song tốn kém và hiệu quả hỗ trợ còn hạn chế.

Với đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế cho một số tộc người ở vùng biên giới Việt Nam - Lào tại tỉnh Quảng Nam hiện nay” do TS. Trần Hồng Thu thực hiện, đối tượng nghiên cứu được xác định là các chính sách phát triển kinh tế của chính phủ Việt Nam đang được thực hiện ở vùng biên giới Việt Nam - Lào tại tỉnh Quảng Nam, gồm: chính sách của Trung ương, chính sách của địa phương và chính sách đặc thù vùng biên giới.Các tin đã đưa ngày: