Sinh hoạt khoa học: Một số vấn đề về tộc người ở ven biển và hải đảo Việt Nam

02/10/2023

Sinh hoạt khoa học: Một số vấn đề về tộc người ở ven biển và hải đảo Việt Nam

Ngày 02 tháng 10 năm 2023, Viện Dân tộc học tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Một số vấn đề về tộc người ở ven biển và hải đảo Việt Nam”. Buổi sinh hoạt khoa học đã tập trung thảo luận 2 báo cáo: “Khái luận về tộc người với biển đảo ở Việt Nam” do PGS.TS. Vương Xuân Tình trình bày, và “Một số vấn đề về phát triển của các nhóm tộc người - tôn giáo ở ven biển, hải đảo Việt Nam” do TS. Trần Minh Hằng trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học đã thu hút được đông đảo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Dân tộc học/nhân học, các cán bộ, nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện Dân tộc học tham dự.

 

PGS.TS. Vương Xuân Tình trình bày trong buổi sinh hoạt khoa học

Theo các tác giả, tiếp cận biển đảo dưới góc nhìn Dân tộc học/nhân học là một hướng nghiên cứu mới và gặp rất nhiều khó khăn. Trong bài trình bày của mình, PGS.TS. Vương Xuân Tình đã chỉ ra: Biển đảo ở Việt Nam là nơi sinh sống của một số tộc người từ lâu đời, không chỉ có truyền thống “cận duyên” mà ở lĩnh vực giao thương và bảo vệ chủ quyền biển đảo, họ đã vươn tới một số vùng biển xa. Hiện nay, biển đảo không còn là vùng ngoại vi, mà trở thành vấn đề trung tâm của Việt Nam, cả về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Các hoạt động đánh bắt, giao thương và khai thác nguồn lợi kinh tế không chỉ ở khu vực “cận duyên”, việc cư trú của nhiều tộc người tại các tỉnh/thành ven biển không còn giới hạn ở địa bàn truyền thống. Trách nhiệm, tình cảm của các tộc người trong cả nước gắn với “biển đảo quê hương”, biển đảo và đất liền của quốc gia là một chỉnh thể. Vì vậy, cần chú trọng lợi ích của các tộc người không chỉ ở vùng ben biển, hải đảo mà cả trong nội địa gắn với phát triển kinh tế - xã hội biển đảo; tăng cường vai trò của các tộc người trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Bài trình bày của TS. Trần Minh Hằng đã tập trung giới thiệu về một số kết quả ban đầu của đề tài nghiên cứu cấp Bộ: Một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo trong phát triển của cộng đồng cư dân ven biển và hải đảo ở Việt Nam. Trong đó, tác giả đã phân tích, đánh giá một số vấn đề dân tộc, tôn giáo trong phát triển của cộng đồng cư dân ven biển và hải đảo hiện nay, tập trung vào các mối quan hệ tộc người và quan hệ giữa các nhóm tộc người - tôn giáo; phân tích mối liên hệ dân tộc - tôn giáo trong phát triển và phát hiện một số vấn đề dân tộc, tôn giáo nảy sinh trong cộng đồng cư dân ven biển và hải đảo. Qua đó, nghiên cứu đã đưa ra các đề xuất về chính sách phát triển và giải pháp phù hợp đối với các vấn đề dân tộc, tôn giáo nảy sinh trong phát triển đối với cộng đồng cư dân này trong thời gian tới.

TS. Trần Minh Hằng trình bày trong buổi sinh hoạt khoa học

Buổi sinh hoạt khoa học đã diễn ra trong không khí thảo luận sôi nổi và nhận được nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu.

 

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạtCác tin đã đưa ngày: