Thể lệ gửi bài Tạp chí Dân tộc học

17/09/2019

Để nâng cao chất lượng và hình thức Tạp chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế, Tạp chí Dân tộc học đề nghị các cộng tác viên gửi bài theo thể lệ sau đây:

1. Bài gửi đăng trên Tạp chí Dân tộc học phải chưa từng được gửi xuất bản ở bất kỳ đâu và tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự trung thực của bài viết.

2. Bài gửi đăng được đánh máy vi tính trên một mặt giấy khổ A4, phông chữ Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 12, cách dòng 1.2 pt, cách đoạn dưới 6 pt. Mỗi bài gửi cho Tòa soạn gồm 1 bản in và 1 bản điện tử, dung lượng tối đa 10 trang kể cả tóm tắt, từ khóa và tài liệu tham khảo (trường hợp đặc biệt do Tổng biên tập quyết định).

3. Bài viết được cấu trúc như sau: Tên bài viết chữ hoa và in đậm; phía dưới bên phải là tên tác giả chữ thường và in đậm kèm theo học hàm, học vị (nếu có), dòng dưới đề cơ quan công tác (nếu có) chữ thường và đậm; Bản tóm tắt cỡ chữ 12 in nghiêng, không quá 15 dòng giới thiệu được các ý tưởng chính của bài viết; từ khóa cỡ chữ 12 in nghiêng, không quá 2 dòng. Nội dung chính bắt đầu bằng phần Giới thiệu/Mở đầu/Đặt vấn đề (giới thiệu mẫu, đối tượng, địa bàn, ý tưởng, giả thuyết… nghiên cứu); tiếp đến là các nội dung/vấn đề nghiên cứu chính cần trình bày những phát hiện mới/kết quả mới và thảo luận của tác giả… được chia thành các mục và tiểu mục đánh số theo thứ tự: 1, 2; 1.1, 1.2;... Tên mục và tiểu mục cần ngắn gọn, không có dấu ở cuối dòng; Kết luận/nhận xét và khuyến nghị (nếu có); cuối cùng là Tài liệu tham khảo.

4. Tên riêng của người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn, không phiên âm sang tiếng Việt, trừ những tên đã được Việt hóa (như Trung Quốc, Thái Lan, Các Mác, Lê Nin,...).

5. Bài viết phải có trích dẫn. Nếu trích dẫn nguyên văn thì phần trích dẫn phải được để trong dấu ngoặc kép; nếu trích dẫn ý thì không phải để trong dấu ngoặc kép. Cả hai loại này đều phải được trích nguồn rõ ràng và để ở chữ thường theo quy định sau:

- Nếu tác giả là người Việt Nam thì ghi (Họ tên tác giả, năm xuất bản, số trang), ví dụ: (Phạm Quang Hoan, 2001, tr. 13)

- Nếu tác giả là người nước ngoài thì ghi (Họ tác giả, năm xuất bản, số trang), ví dụ: (Rodil, 2000, tr. 54)

6. Việc trích nguồn từ sách, bài của trên hai tác giả trở lên, được thực hiện như sau:

- Nếu tác giả là người Việt Nam thì ghi (Họ tên tác giả đứng đầu và cộng sự, năm xuất bản, số trang), ví dụ: (Lê Đình Thắng và cộng sự, 1995, tr. 20)

- Nếu tác giả là người nước ngoài thì ghi (Họ tác giả đứng đầu và cộng sự, năm xuất bản, số trang), ví dụ: (Jamieson và cộng sự, 1999, tr. 22)

7. Các chú thích để ở cuối trang theo chế độ footnote từng trang theo thứ tự 1, 2, 3,...

8. Bài viết bắt buộc phải có Tài liệu tham khảo ở cuối bài.

8.1. Về thứ tự tác giả trong tài liệu tham khảo:

- Với tác giả là người Việt Nam thì số thứ tự được xếp theo tên của tác giả.

- Với tác giả là người nước ngoài thì số thứ tự được xếp theo họ, dấu phẩy rồi đến tên của tác giả. 

8.2. Trật tự và cách trình bày Tài liệu tham khảo được quy định như sau:

- Nếu là sách của tác giả người Việt Nam thì ghi: Đặng Nghiêm Vạn (2003), Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

- Nếu là sách của tác giả người nước ngoài thì ghi: Scott, James (1976), The moral economy of the peasant, New Haven, Yale University Press. 

- Nếu là bài trên tạp chí thì ghi: Khổng Diễn (2002), “Đa dạng vùng và dân tộc - khả năng giải quyết trên phương diện văn hóa của Nhà nước”, Tạp chí Dân tộc học, Số 1, tr. 3-14.     

- Nếu là bài riêng đăng trong một cuốn sách chung thì ghi: Vương Xuân Tình (2002), “Tái lập quản lý cộng đồng về đất đai ở các buôn làng Tây Nguyên (trong bối cảnh thực hiện Luật Đất đai 1993)”, trong: Một số vấn đề phát triển kinh tế - xã hội buôn làng các dân tộc Tây Nguyên, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

- Nếu là bài đăng trên Kỷ yếu hội thảo/hội nghị khoa học thì ghi: Nguyễn Văn Chính (2017), “Người Ngái ở Việt Nam, các nhóm địa phương và bản sắc tộc người”, trong Kỷ yếu Hội nghị Khoa học quốc gia 2016: Những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc, tộc người ở nước ta hiện nay: Lý luận và thực tiễn, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

- Nếu là bài đăng trên Internet thì ghi: Nguyễn Phương (2007), Người đọc hồn của đá, trên trang http://www.vass.gov.vn/tintuc,  (đăng ngày…, truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2007).

9. Cuối bài cần ghi rõ tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, Email, số tài khoản cá nhân… để Tòa soạn liên hệ. Bài viết không đúng thể lệ này sẽ không được chấp nhận. Tòa soạn không trả lại các bài không được sử dụng. Những bài có chất lượng sẽ được chọn đăng tải trên website của Viện Dân tộc học sau khi công bố.Các tin đã đưa ngày: